Untitled Document
เมนูหลัก
หน้าแรก
ผลการแข่งขัน
ตารางการแข่งขัน
ทีมการแข่งขัน
° มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
° มหาวิทยาลัยรังสิต
° มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
° สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
° มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
° มหาวิทยาลัยสยาม
° มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
° มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
° มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
° มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระเบียบการแข่งขัน
รางวัล
เกี่ยวกับบาส ย ูลีก
 
ทีมการแข่งขันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ผู้จัดการทีม - ชลธิศ มากคช
ผู้ฝึกสอน - กิติวัฒน์ แพ่งสภา

นักกีฬา
จิตติภูมิ สุขสุทธิ์
มานะ จันทุมา
พรเศรษฐ ศรีเงิน
สุรเดช เนียมนนท์
ธีรานัน นาราด
กฤตพงษ์ สัมมะสาร
อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์
ณัติภูมิ จันทรวิสูตร
อุเทน ทองเปรม
ตะวัน ศาลาน้อย
ฐากร โสภาวชิราการ
ชัยวัฒน์ แกดำ
ชนะพล พรหมพิทักษ์
ปิยะดล สถานสุข
เฉลิมพล ตะสุง