การเมือง

โรงเรียน-มหาวิทยาลัย หยุดเรียน 9 ธันวาคม

LIKE Button 5 likes
8,194 views
เรื่องโดย Nation Channel | ภาพโดย Nation Channel

โรงเรียน-มหาวิทยาลัย ประกาศหยุดการเรียนการสอน เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 9 ธันวาคม
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม นายชะลอ เขียวฉลัว ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กล่าวว่า ตามที่มีประกาศเคลื่อนไหวของ คณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) นำมวลชนปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ตนพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ โดยเบื้องต้นเห็นว่าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กทม.เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จะปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วัน ในวันที่ 9 ธันวาคม

นายชะลอ กล่าวต่อว่า ทางโรงเรียนและผู้ปกครองมีความเป็นห่วงว่านักเรียนจะได้รับผลกระทบในการเดินทางมาเรียนจึงได้ประกาศหยุดเรียนในวันที่9ธันวาคม ส่วนวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันรัฐธรรมนูญเป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ว ส่วนในวันที่ 11ธันวาคม จะต้องหยุดต่อหรือไม่ จะประเมินสถานการ์อีกครั้ง เพราะขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์ของการชุมนุมจะเป็นไปในลักษณะใด ซึ่งหากการชุมนุมไม่รุนแรง ไม่มีอาวุธ ไม่มีการใช้แก๊สน้ำตา หรือไม่มีสถานการณ์ที่ส่งผลอันตรายต่อเด็ก เบื้องต้นแต่ละโรงเรียนต้องปรับตัวและเปิดเรียนตามปกติ เนื่องจากมีการปิดการเรียนการสอนมาหลายครั้งโดยเฉพาะในวันจันทร์เป็นวันที่หยุดมากที่สุด ซึ่งมีผลต่อการศึกษาของเด็กได้เรียนไม่เต็มที่แต่ทุกโรงเรียนก็ได้มีมาตรการรองรับ เช่น สอนชดเชยให้แก่เด็ก เป็นต้น

ด้าน นายบัณฑิต ศรีพฤทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวว่า ขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) แจ้งปิดการเรียนการสอนในวันที่ 9 ธันวาคม จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียคอนแวนต์ โรงเรียนราชินี โรงเรียนราชินีบน และโรงเรียนพันธะศึกษาพิทยา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่8ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครที่ประกาศหยุดการเรียนการสอน ในวันที่ 9ธันวาคม 2556 มีดังนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ในต่างจังหวัด มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนมหาวิทยาลัยที่เปิดเรียนตามปกติ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น 

ด้าน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศวกำหนดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ในวันที่ 12 ธันวาคม2556 ณ อาคารกีฬา 1 มศว องรรักษ์ จ.นครนายก ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 4,081 คน แบ่งเป็นปริญญาเอก 36 คน ปริญญาโท 560 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 16 คน และปริญญาตรี 3,469 คน

ในปีนี้มีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ทัศนา บุญทอง ปริญญาพยาบาลศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนายพีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั้งนี้ในวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2556 จะมีการฝึกซ้อมฯทั้งที่ ประสานมิตรและองครักษ์ โดยในวันที่ 9 – 10 จะฝึกซ้อมที่ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง